About T.C. Group

         Spender Network เป็นระบบที่ได้เริ่มต้น จากการต่อยอดวิทยุสื่อสาร ภายใต้แบรนด์สินค้า Spender ภายใต้การดูแลคุณภาพโดย T.C. Group ที่มีทีมวิศวกรคุณภาพในการค้นคว้าและเรียนรู้จากการพัฒนา และความก้าวไกลทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้วยความพร้อมในการดูแลหลังการขาย ให้คำแนะนำ แก่ ผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารมา มากกว่า 32 ปี ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม แล้วทันสมัย และมีมาตรฐาน กับสินค้า และการให้บริการในปัจจุบัน

         T.C. Group มีความภูมิใจที่จะเสนอ Spender Network ต่อผู้ใช้งานวิทยุสื่อสาร Spender ในปัจจุบัน และผู้ใช้งานที่มองหาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร ที่สะดวกใช้งานได้ทั่วโลก เพียงแค่มีสัญญาณจากโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ

         Spender Network มีความยินดีทีจะให้ท่านทดลองระบบการทำงาน Spender Network ทั้ง เครื่องวิทยุสื่อสาร Application หรือ Dispatcher Software เพื่อให้คุณมีความมั่นใจสูงสุดก่อนการตัดสินใจได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

© 2019 Spender Network. All rights reserved.

Shopping cart

0

No products in the cart.