การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ Spender Network ครั้งแรก

ผู้ใช้งานระบบ Spender Network ครั้งแรก จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้งานระบบ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเพิ่มผู้ใช้งานหรือการต่ออายุการใช้งานระบบ Spender Network ในอนาคต ด้านล่างจะเป็น VDO สาธิตและอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น