แจ้งความต้องการเพิ่มช่องสาธารณะในระบบ

ผ่านกลุ่มสาธารณะและกลุ่มกึ่งสาธารณะบนระบบ Spender Network