IP Radio
Network
Intellignce

ยินดีต้อนรับสู่ SPENDER Network

เข้าสู่ระบบเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของท่านและการตั้งค่าการใช้งาน Group ของท่านได้ที่นี่
About Us

Spender Network

Spender Network เป็นระบบที่ได้เริ่มต้นจากการต่อยอดวิทยุสื่อสาร ภายใต้แบรนด์สินค้า Spender ภายใต้การดูแลคุณภาพโดย T.C. Group ที่มีทีมวิศวกรคุณภาพในการค้นคว้าและเรียนรู้จากการพัฒนา และความก้าวไกลทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้วยความพร้อมในการดูแลหลังการขาย ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารมามากกว่า 32 ปี
Products & Services

สินค้าและบริการ

Solution

โซลูชั่นของเรา ในอุตสาหกรรมต่างๆ

กิจการเพื่อการบริหารพื้นที่และ
อาคารสำนักงาน

การสื่อสารภายในพื้นที่และอาการสำนักงานมีความสำคัญในการเชื่อมการติดต่อระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุกิจกรรมใดๆ...

กิจการเพื่อการบริหารพื้นที่และอาคารสำนักงาน

การสื่อสารภายในพื้นที่และอาการสำนักงานมีความสำคัญในการเชื่อมการติดต่อระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุกิจกรรมใดๆ...

กิจการเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในหน่วยฉุกเฉิน

การทำงานในส่วนทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นการแข็งขันกับเวลาก็มีความต้องการการสื่อสารที่ดีและชัดเจนทันต่อสถานการณ์...

กิจการเพื่อการติดต่อสื่อสาร ในหน่วยฉุกเฉิน

การทำงานในส่วนทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นการแข็งขันกับเวลาก็มีความต้องการการสื่อสารที่ดีและชัดเจนทันต่อสถานการณ์...

กิจการเพื่อการใช้งานในกิจการ
รักษาความปลอดภัย

การใช้งานวิทยุสื่อสารในการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน...

กิจการเพื่อการใช้งานในกิจการ รักษาความปลอดภัย

การใช้งานวิทยุสื่อสารในการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน...

กิจการระบบการขนส่ง
Logistics

กิจการระบบการขนส่ง Logistics จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material)...

กิจการระบบการขนส่ง
Logistics

กิจการระบบการขนส่ง Logistics จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material)...

กิจการใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

การดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการในการติดต่อสื่อสารที่มีมิติในการสื่อสารแตกต่างกัน...

กิจการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

การดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการในการติดต่อสื่อสารที่มีมิติในการสื่อสารแตกต่างกัน...

กิจการใช้งานเพื่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว

การสื่อสารโดยไม่มีขีดจำกัดด้านระยะทางมีประโยชน์กิจกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการออกกรุ๊ปทัวร์...

กิจการใช้งานเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว

การสื่อสารโดยไม่มีขีดจำกัดด้านระยะทางมีประโยชน์กิจกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการออกกรุ๊ปทัวร์...

Connect, Communication and
Collaborate Anywhere, Anytime !
Setting

การตั้งค่าต่างๆ

ขั้นตอนการสร้าง Account เพื่อ Login ระบบและตรวจสอบรายละเอียดเครื่องในกลุ่มในระบบ Spender Network
ขั้นตอนที่ถูกต้องในการเปิดการใช้งานครั้งแรกในการเปิดระบบวิทยุสื่อสารระบบ Spender Network โดยมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนด…
เรียนรู้การทำงานระบบ Spender Network เพื่อให้ท่านผู้ใช้งานใช้งานวิทยุสื่อสารระบบ Spender Network ให้ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด…
หลังจากลงทะเบียนเปิดการใช้งานระบบและได้สิทธิ์การใช้งานการตั้งค่า Platform Spender Network ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าต่างๆ เช่น…
ผู้ใช้งานระบบ Spender Network สามารถฟังการใช้งานได้หลายกลุ่มด้วยฟังก์ชัน Monitor โดยจะสามารถฟังกลุ่มต่างๆ ได้หลายกลุ่มพร้อมกัน…
วิธีการใช้งาน Software Dispatcher Spender Network โดยเป็น Software ที่ใช้งานเพื่อการตรวจสอบการใช้งานสมาชิกในระบบได้ง่าย…
อธิบาย การ Tracking GPS ผ่าน PC Dispatcher เพื่อติดตามสถานะเครื่อง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนของผู้ใช้งานในระบบโดยเฉพาะ…

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน หรือต้องการขอใบเสนอราคา